กระบี่นำยุวกาชาดจังหวัดกระบี่ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

รองผู้ว่าฯกระบี่นำยุวกาชาดจังหวัดกระบี่ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
.
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ในฐานะรองนายกยุวกาชาดจังหวัดกระบี่เป็นประธาน “พิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดกระบี่”จังหวัดกระบี่ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายอาคม สุชาติพงษ์ นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน              นางอาภาพรรณ แสงทอง  นำกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 950 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด จากโรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดกระบี่ จำนวน 12 โรงเรียน  ณ สนามหน้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 กิจกรรมยุวกาชาดจัดขึ้นเพื่อ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาด ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็น กำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย   กิจการยุวกาชาด เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระยานครสวรรค์วรพินิต กิจการยุวกาชาด เป็นกิจการอันเป็นคุณประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวมมายาวนาน ยุวกาชาดได้ดำเนินกิจการ อย่างมีหลักการและวิธีการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จะฝึกฝนเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีที่จิตใจ และความประพฤติปฏิบัติตน อันจะเป็นพลเมืองดี มีความเสียสละเอื้อเฟื้อ รู้จักบำเพ็ญตนช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นเยาวชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาเป็นยุวกาชาด จึงควรสำนึก ตระหนักถึงและช่วยกันเชิดชู รักษาเกียรติของกิจการ อันทรงคุณค่านี้ไว้ตลอดไป  
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 โดยจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดกระบี่ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกระบี่ ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น ///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar