วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จับมือภาคีเครือข่าย ขานรับขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัยและนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จับมือภาคีเครือข่าย ขานรับขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัยและนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่

วันที่ 19 มกราคม 2566  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมตีเส้นม้าลาย บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่เพื่อเป็นการณรงค์ให้ทุกคนเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย  โดยมีนายวันชัย  พันเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก รณรงค์พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาและประชาชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการการขับเคลื่อนตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่และนโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินจัดโครงการจิตอาสาคนไทยใส่ใจวินัยจราจร และกิจกรรมรณรงค์ "จังหวัดกระบี่ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ยานพาหนะ ให้ถูกกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้มีการจัดกิจรรมดังนี้
1. จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. กิจกรรมนำนักเรียนจิตอาสาร่วมใจตีเส้นจราจรภายในสถานศึกษา
3. กิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดกระบี่ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าววิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar