จังหวัดกระบี่ จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป เร่งขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นำระบบ e-Document มาใช้ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กำหนดเป้าหมายเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (PCIO)ระดับจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนภายในจังหวัดกระบี่ นำระบบ e-Document มาใช้ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค กำหนดเป้าหมายเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นางเมธินี เทพมณี อดีตเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม ได้ร่วมบรรยายถึงบทบาทแนวทางและการสนับสนุน การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จำนวนประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา,ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบงานเอกสารที่อำนวยความสะดวกด้านการบริหารและจัดการงานเอกสาร สำคัญต่างๆ ขององค์กร สู่รูปแบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัยมีการแจ้งเตือนเมื่อเอกสาร (สัญญาต่าง ๆ) ใกล้ถึงวันครบกำหนด หรือหมดอายุ มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละฉบับ และสามารถค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ ได้สะดวก ในทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำงานทั้งในลักษณะ Web-Based Application และ Mobile Application ที่รองรับการทำงานทั้ง IOS และ Android

จากการศึกษาและติดตามกระบวนการทำงานและความต้องการใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี จึงตอบโจทย์ความต้องการและจำเป็นต้องใช้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล ใน 9 หลักการ คือ เพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบงานเอกสารขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร จากระบบงานที่ความคล่องตัวขึ้น เพิ่มความปลอดภัย ให้ระบบงานเอกสารและสารสนเทศขององค์กร ลดต้นทุนด้านการจัดการงานเอกสารขององค์กรในระยะยาว ใช้งานง่าย และสะดวกกับบุคลากรทุกระดับ ค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา แจ้งเตือน เมื่อเอกสารใกล้หมดอายุ เช่น สัญญาต่าง ๆทราบการเข้าถึงและใช้งานเอกสารของบุคลากรลดการใช้กระดาษในองค์กรการจัดการ และใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกัน (Collaboration)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบงานที่มีความคล่องตัว มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น e-Document by FlowSoft จึงมี Function การใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ในลักษณะ Collaboration เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคล

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar