คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 10 เดือน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่” เพื่อรับทราบรายงานผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 10 เดือน) และร่วมเพื่อพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะเร่งด่วน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม การจัดระเบียบและความปลอดภัยรถจักรยานยนต์เช่า

โดยในการประชุม นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา กล่าวว่า ดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 100 กว่าราย ซึ่งถือว่ามาก จึงได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไปวิเคราะห์ วางแผน เพื่อทบทวน พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และบูรณาการเป็นทีมกรณีต้องมีการปฏิบัติร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดทำแผนของบประมาณในการปรับปรุงถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และขอให้ดูแลวัชพืชบริเวณเกาะกลางถนน เพื่อไม่มห้บดบังทัศนียภาพในการขับขี่หรือช่วงแยก ทางยูเทิร์น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar