วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม

 
 
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
เป็นส่วนราชการระดับภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานให้ความช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชนในระดับจังหวัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
บริการ พัฒนา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และประสานสื่อระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างกระแสความ เข้าใจและความร่วมมือของประชาชนในจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีภารกิจสำคัญดังนี้.
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดทั้งหมด
ให้คำปรึกษาเสนอแนะและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ประสานความร่วมมือทางด้านงานประชาสัมพันธ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
มีหน้าที่โดยตรงในการแถลงข่างแก่สื่อมวลชน ประชาชน แทนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด

 

**********************************************************************************************************************

 วิสัยทัศน์

"กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ กปส. มีดังนี้ 

1. มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็นความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อ เครื่อข่าย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจนี้
3. เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวงในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
4. เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar