ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดงานวันครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้สโลแกนพลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดงานวันครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ภายใต้สโลแกนพลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา    
.
วันนี้ ( 16 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกิ่งจันน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และกล่าวคำปราศรัยให้โอวาท เนื่องในงานวันครู และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้พัฒนางานด้านการศึกษาอันจะส่งผลให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีความรู้ ความสามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป      โดยมี นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายสุวิทย์ สุริยวงศ์นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา เข้าร่วมงาน 

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยกําหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมความ สามัคคีธรรม ระหว่างครูกับครู และครูกับประชาชน คุรุสภาได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมานั้น 
.
สําหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 มีแก่นสาระงานวันครู ภายใต้แนวคิด "พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพทางการศึกษา" ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีบทบาทสําคัญในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ ครูเป็นหัวใจของการนําการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา ด้วยภาระกิจที่ครูได้รวมพลัง มุ่งมั่นทุ่มเทกําลังกาย กําลังแรงใจ และกําลังสติปัญญา จากจิตวิญญาณความเป็นครูมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาศิษย์ให้มีทั้ง ความดีและความสามารถนําไปสู่การการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคั่งและยั่งยืน ดังคําขวัญวันครู ปีนี้"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ซึ่งจังหวัดกระบี่กําหนดจัดงานวันครู 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และระดับอําเภอ โดยระดับจังหวัดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีธรรมโดยการร่วมแข่งขัน กีฬาวันครูจังหวัดกระบี่ ณ สนามหญ้าเทียมอันดามัน ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ส่วนระดับ อําเภอกําหนดจัดในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ

โดยมีกิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป และมอบเกียรติบัติให้แก่ผู้มีคุณูปการทางการศึกษาจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar