จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ (KOPB)ประชุม ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ (KOPB)ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ โดยมีนางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน พาณิชย์จังหวัดกระบี่ นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบ (1) การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 (2) สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 ได้แก่ ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566, ปริมาณการรับซื้อ ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ผลิตได้ ปริมาณน้ำมัน

ปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือรายเดือน และเปอร์เซ็นต์การสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 และข้อมูลกำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 (3) ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน การประชาสัมพันธ์มาตรฐาน มกษ.5702 – 2562 ทะลายปาล์มน้ำมัน และผลการดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดกระบี่ในการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของ RSPO, การตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ และการตรวจกำกับลานเทปาล์มน้ำมันและตาชั่งน้ำหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่, การกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ.2562, การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไบโอดีเซลสูตรต่างๆ และการตรวจสอบ ติดตาม สืบสวนหาข่าวเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน “ยุทธการลานเทสะเทือน” (4) มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 (5) โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 และปี 2567 ในการติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การกำกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ เกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar