จังหวัดกระบี่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสวภัทร คีรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ การประชุมในวันนี้มีวาระเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ

นอกจากนี้ยังมี วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ที่ขอกู้ จำนวน 6 สหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และให้สมาชิกกู้ยืมตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ปี ที่ 3 และโครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์ปี 2566 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar