จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป่าชุมชนเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที 1/2566 และมี นายสมชาย นุชชานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ที่ 12 สาขา กระบี่ นายโชคชัย เสือสาวถี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กระบี่ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เพื่อรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบเรือนักท่องเที่ยว ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ การก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ป่าชุมชนบ้านในสระ (งบ อบจ. กระบี่ ) การประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 , ประขำปี 2566 การดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดกระบี่ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่ชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และโครงการปลูกเสริมในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 69 แปลง เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ 2565 นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อพิจารณา การขอจัดตั้งป่าชุมชน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ของจังหวัดกระบี่จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย ป่าชุมชนบ้านในช่องคลองน้ำคลุ้ง, ป่าชุมชนบ้านวังจา ป่าชุมชนบ้านคลองม่วง, ป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองหรูด ,ป่าชุมชนบ้านเขาแก้วอ่าวนาง , ป่าชุมชนคีรีวงเขายิงหมี และป่าชุมชนบ้านโคกเจียก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และการจัดการแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เน้นย้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากพื้นที่ป่าจังหวัดกระบี่เหลือน้อย จึงมอบหมายให้ เพิ่มเติมการปลูกพันธุ์ไม้ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ ) โดยให้นำพันธ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกเพื่อมูลค่า และกรณีการจัดประกวดตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่บุคลากรและคณะกรรมการป่าชุมชน ควรให้มีการบรรจุกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่พื้นที่หวัดกระลี่ ในการประชุมกรมการจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานควรค่าแก่การยกย่องและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar