นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 101 นำคณะศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และและบรรยายสรุปในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ให้กับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมีพันเอก นพรัตน์ แสงหนุ่ม อาจารย์อำนวยการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101 จำนวน 120 นาย มีนายทหารนักเรียนจาก 6 มิตรประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 นาย เดินทางศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่” และความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ โดยอัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ความว่า“จังหวัดกระบี่สร้างขึ้นมาโดยประชาชน หวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไป และจังหวัดนี้ เชื่อว่าเป็นมิตรดี เพราะช้างเผือกที่ได้รับมาจากจังหวัดนี้ ” นอกจากนี้ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกระบี่ จุดแข็งของจังหวัดกระบี่ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีการสร้างปฎิญญาร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการกันทุกภาคส่วน มีความเข้มแข็งของประชาคมที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว สภาพพื้นที่เศรษฐกิจด้านการเกษตรที่สำคัญ เช่น การค้นหาและพัฒนาสินค้า GI ประเด็นการพัฒนาโดยเน้นย้ำจุดแข็ง ทำให้เป็นจุดขาย ก่อให้เกิดมูลค่าสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน Krabi local Festival ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ยั่งยืน krabi Goes Green , krabi gobal low carbon

นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้จังหวัดกระบี่ เป็น 1 ใน 3 เมืองศิลปะ และ 1 ใน 16 เมืองกีฬา ภายใต้การสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กระบี่ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตอบข้อซักถาม กับคณะ เพื่อให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบข้อมูลที่การสำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาของจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar