รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่เพื่อความสวยงามเหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่เพื่อความสวยงามเหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันสำคัญของชาติไทย โดยมี ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่หมูที่ 2 บ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง ก่อนนำจิตอาสาพระราชทานร่วมบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ จำนวน 300 คน มีจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มต้นด้วยการตัดหญ้า ทำความสะอาดคูระบายน้ำ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในเนื้อที่ 20 ไร่ ให้มีความสะอาดและสวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม และเป็นสถานที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้พสกนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงมุ่งหวังให้เกิดความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ของชุมชนส่วนรวม

จังหวัดกระบี่ จึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญที่สร้างความร่วมมือในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษาสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และวันสำคัญของชาติไทยอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar