กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัดกระบี่และบุรีรัมย์ สู้ภัย COVD-19 เสริมความเข้มแข็งเกษตรหมุนเวียนสินค้าและกระแสเงินสดผ่านระบบสหกรณ์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัดกระบี่และบุรีรัมย์ สู้ภัย COVD-19 เสริมความเข้มแข็งเกษตรหมุนเวียนสินค้าและกระแสเงินสดผ่านระบบสหกรณ์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการรับมอบสินค้า โครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัดกระบี่และบุรีรัมย์ สู้ภัย COVD-19 พร้อมด้วย นายนิรันต์ ศรีวิไล สหกรณ์จังหวัดกระบี่และคณะ โดยมี พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่าง จังหวัดกระบี่และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกองทัพอากาศสนับสนุนจัดเครื่องบิน C-130 ช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างจังหวัดกระบี่ และจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 12.30 ตัน มูลค่า 338,850.- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด ได้แก่ สับปะรด กะปิ และอาหารทะเลแปรรูป (ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเสียบ หอยแมลงภู่ตากแห้ง ปลาเค็ม และปลาหวาน) จำนวน 6 ตัน มูลค่า 151,650. - บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนบินเครื่องบินลำเลียงสินค้าจากกองทัพอากาศ โดยดำเนินการส่งและรับมอบสินค้าระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
การแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นการนำกลไ สหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่างๆ ของกองทัพอากาศ ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag