จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันนี้ ( 17 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 10.00 น นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา
พร้อมด้วย นายสงัด พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมนำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงครัวเรือน นายห้าหรี มุคุระ เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังจากประธานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ ผู้แทนอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และมอบภาพวาดฝีพระหัตถ์โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง แก้ครัวเรือนต้นแบบนายห้าหรี มุคุระ หลังจากนั้นประธานนำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 9 ฐาน ในพื้นที่ 5 ไร่ เริ่มต้น ร่วมปลูกต้นไม้มงคลปลูกปอเทือง ปลูกตะไคร้ ห่มดิน ปล่อยพันธุ์ปลาดุก ทำระเบิดจุลินทรีย์ ฐานแซนวิสปลา แต่งตัวหุ่นไล่กา และ หว่านข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบ 69 พรรษา ซึ่งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลยืนต้น และมะพร้าวน้ำหอม อย่างละ 10 ต้น ปักตะไคร้ จำนวน 99 ต้น ปล่อยพันปลาดุก จำนวน 9,999 ตัว หวานเมล็ดปอเทือง หวายข้าวในแปลงนาสาธิต รวมเนื้อที่ 1 ไร่ และร่วมทำปุ๋ยจุลินทรีย์ โดยอำเภอเมืองกระบี่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน โคกหนองนาโมเดล ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบลรวม 74 แปลงๆละ 1 ไร่ ในสวนของตำบลอ่าวนาง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 13 แปลงและแปลงกิจกรรมในวันนี้นับเป็นแปลงแรกที่ดำเนินการในตำบลอ่าวนาง เพื่อพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบนายห้าหรี มุคุระ เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง โมเดล” เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag