รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร ดูความพร้อมเปิดเทอม ที่โรงเรียนบ้านคลองม่วง สังกัด สพป.กระบี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร ดูความพร้อมเปิดเทอม ที่โรงเรียนบ้านคลองม่วง สังกัด สพป.กระบี่
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร ดูความพร้อมเปิดเทอม ที่โรงเรียนบ้านคลองม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับมาตรการที่สำคัญของรัฐบาล 3 ด้าน คือ มาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดการเรียนการสอน และการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์ ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเมืองกระบี่ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ พบว่า ครู-บุคลากร ในโรงเรียนได้รับวัคซีนโควิดครบ 100% ส่วนประชาชนพื้นที่บริการและผู้ปกครองได้รับวัคซีน 96% นักเรียน ได้รับ 81% โดยโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด จัดการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ คือ เรียน Online 62.48% รูปแบบ On-Demand 26.37% และรูปแบบ On-Hand 11.15% ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ระดับปฐมวัย เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับที่ดี ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 87% และเรียนคิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 82% ใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดึงภาคีเครือข่าย ทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียน ฝึกทักษะ Soft Skill อาชีพและภาษา ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา ส่งนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองม่วง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 259 คน ครู-บุคลากร 16 คน มีนายสายัณห์ ดำดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองม่วง กำหนดมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างเปิดภาคเรียน ตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น ตั้งจุดคัดกรองทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาภายในโรงเรียน จุดล้างมือทั้งโรงเรียนมี 6 จุด และการเว้นระยะห่าง โดยจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างที่ชัดเจน โดยโรงเรียนได้รับเงินจัดสรรจ่ายเป็นค่าเยียวยานักเรียน จำนวน 260 คน เป็นเงิน 520,000 บาท ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้มารับเงินด้วยตนเองที่โรงเรียนครบถ้วนแล้ว 100% จากการสอบถามผู้ปกครองนำเงินเยียวยาที่ได้รับไปใช้ในเรื่อง ค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดภาระในครอบครัวได้มาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag