ผู้ว่าฯกระบี่ เร่งเดินหน้าปฏิบัติการ Krabi Steady น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ผู้ว่าฯกระบี่ เร่งเดินหน้าปฏิบัติการ Krabi Steady น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดกระบี่และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นที่ปรึกษา นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นรองประธาน นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 มีวาระการประชุม ดังนี้
1.การมอบหมายหน่วยงานราชการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)
2.การเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนปฏิบัติการ Krabi Steady
3.การจัดตั้งกองทุน “กระบี่มั่นคง”
4.รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ
5.รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่
6.การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายมิติ
7.แนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนประสบปัญหาหลายมิติ

โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นำศาสตร์ของพระราชามาใช้คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมาย คือการทำให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกล่าวทิ้งท้ายว่า “การแก้ปัญหาความยากจนแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเพียงนามธรรม แต่ผมเชื่อว่ามันสามารถจะทำให้รู้สึกได้”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag