จังหวัดกระบี่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มบ้านมั่นคงกลางเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มบ้านมั่นคงกลางเมืองกระบี่
วันนี้ เวลา 09:30 น นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย ให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มบ้านมั่นคงกลางเมืองกระบี่ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
สืบเนื่องจากจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประธานกลุ่มบ้านมั่นคงกลางเมืองกระบี่ พร้อมด้วยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ออกจากที่ดิน จากสมาชิกกลุ่มบ้านมั่นคงจำนวน 43 คน ได้ปลูกบ้านเรือนและประกอบอาชีพอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 346 บริเวณตรงข้ามโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้อนุญาตให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารชุดพักอาศัยและได้มีการติดป้ายประกาศให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 และได้รายงานผลให้จังหวัดกระบี่ได้ทราบแล้ว ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยระยะมานานพอสมควร พบว่าปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ ยังไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ และประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการรื้อถอนบ้านพักอาศัยของราษฎรยังไม่ได้ข้อยุติ ดังนั้นเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันนี้
โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์การมหาชน โดยสำนักงานบ้านมั่นคงรับผิดชอบดำเนินงานตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมามีเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขอวชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณููปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสามารถในการจัดการของชุมชน
ทั้งนี้มติที่ประชุมมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายประเด็นปัญหาให้กับประชาชน ใน 3 ประเด็น ดังนี้ มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดให้ติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยื่นเรื่องแก้ขเปลี่ยนสีผังเมือง โดยกำหนดทำประชาคมใหม่ทั้งผังเมืองในห้วงเดือน ธันวาคม 2564 มอบสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการเทศบาลกระจายอำนาจ เพื่อการติดตามช่วยเหลือและแก้ไชปัญหาตามลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag