รมว.สุชาติ มอบโฆษก เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นางสาวอาภากร ว่องเขตกรผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ โดยมี นางสาวณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้และสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันพร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เข้าไปฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การฝึกอาชีพเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ชั่วโมง จำนวน 25 คน ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มและสมาชิก พบว่า กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุที่มีอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรนำใบไม้มาผลิตเป็นจานและของที่ระลึก แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ภาชนะรูปทรงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของผู้ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าจากเศษวัสดุที่ถูกทิ้ง ลดเชื้อเพลิงสะสม สลายฝุ่นควันและ PM 2.5 ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน

จากนั้น นางเธียรรัตน์ และคณะ ยังได้เยี่ยมกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำเกี่ยวกับงานตัดเย็บเสื้อผ้าและการปกเป็นลวดลายต่างๆ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 25 คน เมื่อฝึกจบแล้วจะได้จักรเย็บผ้าไฟฟ้าเป็นเครื่องมือทำกินสามารถนำความรู้จากการฝึกมาตัดเย็บและปักลวดลายบนกระเป๋าขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเมื่อฝึกเสร็จทำให้ชาวบ้านได้นำความรู้จากการฝึกไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จนทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar