สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง สร้างมูลค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง สร้างมูลค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2564 ) เวลา 14.30 น พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่เกษตรกรในการประกวดทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมืองและสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนและร่วมอนุรักษ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองครั้งนี้ มีการประกวดประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง จำนวน 106 ราย และประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว จำนวน 89 ราย
มีเกษตรกรจาก 8 อำเภอ ส่งทุเรียนพื้นเมืองเข้าประกวด
ผลการประกวดมี ดังนี้ ประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง ชนะเลิศ รางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ชื่อต้นทุเรียนกลางสวน ของนางวรรณพร แหลมสัก เกษตรกรตำบลเขาคราม รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงิน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อต้นเรียนก้อนหิน ของนายกิตติศักดิ์ สังขาว เกษตรกรตำบลทับปริก
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ต้นทุเรียนไอ้แทน ของนางสาวมัณฑนศิลป์ หิรัญ เกษตรกรตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 700 บาท และการประกวดทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ต้นทุเรียนโค้ง ของนายสมพร อินทร์พรหม เกษตรกรตำบลทับปริก รองชนะเลิศอันดับรับรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ต้นทุเรียนสำลี ของนางสาวชลธิชา บุตรหลี เกษตรกรตำบลหนองทะเล รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ ต้นทุเรียนนกเล็กของ นายกิตติศักดิ์ สังขาว เกษตรกรตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่และ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 700 บาท นอกจากนี้จัดแข่งขันกวนทุเรียนพื้นเมือง เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมแม่ยกหนองกก ตำบลไสไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลไสไทย และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาทได้แก่ทีมทัปปริกลั้นลา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar