ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดงานปลูกข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดงานปลูกข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการจัดงานปลูกข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร มีนายเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชาวนาบ้านปากน้ำ ร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร ซึ่งได้ทรงมีพระราชดำริ เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2530 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์นิคมในจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลัก และต้องทำการซื้อข้าวจากแหล่งอื่นมาบริโภค ทำให้เกษตรกรต้องมี ค่าใช้จ่าย จึงทรงมีพระราชดำริให้เกษตรกรบางกลุ่มในพื้นที่ ซึ่งเคยทำนามาก่อนได้เลิกร้างไป เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ได้ทำนาปลูกข้าวเพื่อบริโภคกันเองในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคม โดยจะจัดให้มีโรงสีข้าวขนาดเล็กครบวงจร สามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคกันเอง โดยมอบโรงสีข้าว พระราชทานไว้ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ภายใต้การดูแลของสหกรณ์นิคมปากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรในอำเภอปลายพระยาปลูกข้าวเพื่อบริโภคเพื่อไม่ต้องซื้อจากแหล่งอื่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาวิถีชีวิตการทำนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเพื่อรักษาพื้นที่นาและโรงสีข้าวไว้คู่กับบ้านปากน้ำตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อรักษาวิถีชีวิตการทำนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อรักษาพื้นที่นาและโรงสีข้าวไว้คู่กับบ้านปากน้ำตามราชประสงค์ต่อไป
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ ร่วมกิจกรรมดำนา เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเขตนิคมสหกรณ์ปลายพระยา จำกัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงสีข้าวพระราชทานตามลำดับ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag