พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ คทช.ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องตะวันตก ถนนสายสาม อ.เมือง จ.กระบี่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ คทช.ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องตะวันตก ถนนสายสาม อ.เมือง จ.กระบี่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ คทช.ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องตะวันตกถนนสายสาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. โดยจังหวัดกระบี่ ได้จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร จำนวน 34 แห่ง มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ คทช. จำนวน 219 แปลง 201 ราย เนื้อที่ 1,775-3-86 ไร่ ตลอดจนมีการ ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการรวมกลุ่ม และยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรบ้านในสระ จำกัด มีการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่าง ๆ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่ ดำเนินงาน คทช.
ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาประเทศต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag